Poziv transnacionalno mobilnim pedagoškim, socialnim in zdravstvenim delavcem

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi, ki se osredotoča na procese delovne tranzicije in transnacionalne mobilnosti kvalificiranih delavcev za dejavnosti vzgoje in izobraževanja ali socialnega in zdravstvenega varstva. Raziskava poteka pod okriljem Univerze Greenwich in je podprta s strani Leverhulme Trust Early Career Fellowship. Njen namen je  odkrivati izkušnje in strategije kvalificiranih delavcev pri vstopanju na trg dela ter iskanju zaposlitve znotraj notranjega trga EU, izzive s katerimi se soočajo pri pri iskanju dela, uveljavljanju kvalifikacij in izkušenj iz Slovenije v drugih državah članicah EU ali ko se s tujimi kvalifikacijami in/ali izkušnjami vračajo v Slovenijo ter kako ti izzivi vplivajo na njihovo poklicno in življenjsko pot. Raziskava se bo osredotočila na izkušnje tistih, ki ste kvalificirani za zgornje dejavnosti in:

  • načrtujete selitev ter aktivno iščete zaposlitev (znotraj ali izven zgornjih dejavnosti) v drugih državah članicah EU;
  • ste že zaposleni (znotraj ali izven zgornjih dejavnosti) v drugih državah članicah EU;
  • se s tujimi kvalifikacijami in/ali izkušnjami vračate oz. ste se že vrnili na slovenski trg dela.

Prav tako vabim tudi vse druge, ki želite sodelovati oz. menite, da bi lahko s svojimi izkušnjami doprinesli k raziskavi.

Vaše sodelovanje bo pripomoglo k poglobljenemu razumevanju izkušenj in poklicnih poti transnacionalno mobilnih delavcev s kvalifikacijami za nacionalno regulirane poklice vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva.

Udeležba v raziskavi

Udeležba v raziskavi bo potekala v obliki enournega osebnega intervjuja. Pogovor se bo izvajal ‘v živo’ ali preko informacijsko komunikacijskih tehnologij (Skyp, Viber). Način, čas in kraj bo prilagojen vašim potrebam in željam ter dogovorjen individualno z raziskovalko dr Barbaro Samaluk. Sodelovanje v raziskavi bo zaupno, osebni podatki bodo varovani in identitete vseh udeleženih bodo anonimizirane v vseh objavah rezultatov ali drugih oblikah desiminacije. Podrobnejše informacije o raziskavi najdete na spodnji povezavi:

https://worktransitions.files.wordpress.com/2017/07/informacije-o-raziskovalnem-projektu2.docx

Kontakne informacije

Če vas sodelovanje zanima ali če želite zgolj pridobiti več informacij, prosim kontaktirajte dr. Barbaro Samaluk s klikom na spodnjo povezavo: https://worktransitions.wordpress.com/contact/

Dr Barbara Samaluk

Leverhulme Trust Early Career Fellow
Centre for Research on Employment and Work, University of Greenwich
E-pošta: b.samaluk@greenwich.ac.uk
Profil: https://www.gre.ac.uk/people/rep/faculty-of-business/dr-barbara-samaluk
Spletna stran projekta: https://worktransitions.wordpress.com/

 

 

 

Procesi prekarizacije pri vstopanju na trg dela

Namen te raziskave je proučevanje procesov prekarizacije pri vstopanju na trg dela na področju socialnega varstva (SV) in predšolske, osnovnošolske in srednješolske vzgoje in izobraževanja (VIZ) v kontekstu pokrizne politike EU zaznamovane s fiskalno disciplino in pogojevanjem socialnih in aktivnih politik zaposlovanja. Te politike so v Sloveniji povzročale zmanjševanje sredstev, ukinjanje plačljivih pripravniških shem, omejevanje zaposlovanja znotraj raziskovanih dejavnosti ter ustvarjanje novih atipičnih vstopnih poti preko začasnih projektov, kvazi-pripravniških shem in splošnih programov aktivne politike zaposlovanja financiranim pretežno iz evropskih sredstev. Te strukturne spremembe novi generaciji otežujejo vstop na trg dela in doseganje ekonomske in socialne stabilnosti znotraj dejavnosti. Temeljna vprašanja te raziskave so, kako te strukturne spremembe vplivajo na novo generacijo, ki vstopa v poklic ob pomanjkanju tipičnih in porastu atipičnih vstopnih poti, kakšne so strategije in napori te nove generacije pri iskanju zaposlitve, njene izkušnje na in izhodi iz obstoječih vstopnih zaposlitev ter kakšno je organiziranje in zastopanje te nove generacije.

Raziskava izhaja iz sociološke literature, ki konceptualizira prekarnost kot politično spodbujen odmik od keynezianskih ‘con integracije’, ki z vpeljevanjem fiskalne discipline in zniževanjem socialne in zaposlitvene varnosti, prelaga odgovornost na posameznike in vzpostavlja nov sistem nadzora in discipliniranja brezposelnih, neaktivnih in prekranih delavcev, ki znotraj prekarnih tranzicij poniknejo v ‘cone ranljivosti’ in ‘cone izključenosti’. Izhajajoč iz te širše konceptualizacije prekarnosti in z uporabo kvalitativnih metodoloških pristopov ta raziskava proučuje procese prekarizacije z vidika nevidnih delavcev, ki znotraj prekarnih tranzicij poniknejo v cone izključenosti in ranljivosti. Študija bazira na podlagi analize dokumentov, participatornega opazovanja in več kot 60 poglobljenih intervjujev s ključnimi akterji ter študenti, brezposelnimi diplomanti in prekarnimi delavci začetniki na področju socialnega varstva in pred-, osnovno- in srednje-šolske vzgoje in izobraževanja.
Izsledki raziskave kažejo, da ob neobstoju tradicionalnih pripravniških shem in pomanjkanju tipičnih oblik zaposlitev, prihajajoča generacija vedno težje vstopa v poklic in ob tem opravlja vrsto neplačanega, slabo plačanega in nepriznanega dela, ter s tem nase prevzema finančna in druga bremena. Poleg tega nadomeščanje tipičnih vstopnih poti z evropsko financiranimi kvazi-pripravniškimi shemami in splošnimi shemami aktivne politike zaposlovanja, ustvarja večjo prožnost za delodajalce na račun prelaganja bremen na novo generacijo, ustvarjanja intersekcijske diskriminacije in degradacije profesionalnih in zaposlitvenih norm in standardov pri vstopanju v poklic, ki novi generaciji tudi onemogočajo permanentno integracijo. Nova generacija se tako pretežno sooča s ciklično tranzicijo med različnimi delovnimi in socialnimi statusi, kar podaljšuje njihovo ekonomsko in socialno odvisnost v odraslost. Procesi prekarizacije pri vstopanju na trg dela torej razbijajo obstoječe starostne norme življenjskih in kariernih stadijev in onemogočajo oblikovanje jasne profesionalne identitete in načrtovanje karierne in življenjske poti. Ta porast prekarnosti pa spodbuja tudi (samo)organizacijo študentov in brezposelnih diplomantov, ki pa trenutno žal ni dovolj podprta s strani sindikatov dejavnosti, kljub dejstvu, da so problemi nove generacije zgolj najbolj viden simptom prekarizacije znotraj celotne dejavnosti, ki ustvarja vedno večje število nezastopanih in neorganiziranih delavcev ujetih znotraj cikličnih tranzicij.

Poziv mladim in prekarnim delavcem na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja

Vabim vas k sodelovanju v raziskavi, ki se osredotoča na procese delovne tranzicije in transnacionalne mobilnosti mladih in prekarnih delavk in delavcev na področju socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja. Raziskava poteka pod okriljem Univerze Greenwich in je podprta s strani Leverhulme Trust Early Career Fellowship. Njen namen je  odkrivati, kako se mladi in prekarni delavci soočajo s svojo situacijo, kakšne strategije uporabljajo pri iskanju varne in/ali kvalificirane zaposlitve in kakšno delo opravljajo v tem tranzicijskem procesu. Predvsem, vendar ne izključno, se bo raziskava osredotočila na izkušnje tistih, ki:

  • ste (bili) vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja (APZ) namenjene pripravnikom in iskalcem prve zaposlitve;
  • (ste) si na druge načine nabirali izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu;
  • ste (bili) zaposleni v okviru drugih kratkotrajnih projektov ali programov APZ;
  • ste (bili) samozaposleni;
  • ste zaposleni v tujini oz. razmišljate o ali aktivno iščete zaposlitev v tujini.

Prav tako vabim tudi vse druge, ki želite sodelovati oz. menite, da bi lahko s svojimi izkušnjami doprinesli k raziskavi.

Vaše sodelovanje bo pripomoglo k poglobljenemu razumevanju izkušenj in potreb mladih in prekarnih delavcev. Ugotovitve bomo, v sodelovanju s sindikati in gibanji, skušali tudi pretvoriti v spreminjanje politik in praks z namenom zagotavljanja večje zaposlitvene in socialne varnosti za mlade in prekarne delavce.

Udeležba v raziskavi

Udeležba v raziskavi poteka v obliki enournega osebnega intervjuja, ki omogoča poglobljen vpogled v  izkušnje in strategije mladih in prekarnih delavcev. Pogovor se bo izvajal ‘v živo’ ali preko Skypa. Čas in kraj bo prilagojen vašim potrebam in željami ter dogovorjen individualno z raziskovalko dr Barbaro Samaluk. Sodelovanje v raziskavi bo zaupno, osebni podatki bodo varovani in identitete vseh udeleženih bodo anonimizirane v vseh objavah rezultatov ali drugih oblikah desiminacije. Podrobnejše informacije o raziskavi najdete na spodnji povezavi: https://worktransitions.files.wordpress.com/2017/07/informacije-o-raziskovalnem-projektu2.docx

Kontakne informacije

Če vas sodelovanje zanima ali če želite zgolj pridobiti več informacij, prosim kontaktirajte dr. Barbaro Samaluk s klikom na spodnjo povezavo: https://worktransitions.wordpress.com/contact/

Dr Barbara Samaluk
Leverhulme Trust Early Career Fellow
Work and Employment Research Unit
University of Greenwich

About the research project

Informacije o raziskovalnem projektu dostopne na tej povezavi.

Research project ‘Aiming for skilled or secure employment on the EU market: a Sisyphean task?’ is part of Leverhulme Trust Early Career Fellowship award at the University of Greenwich. It investigates the process of work transitions and transnational mobility of qualified young and precarious workers within education and social care sectors in the context of post-crisis austerity in Slovenia. By taking a multilevel, comparative and transnational methodological approach this research will provide unique evidence on the socio-economic costs of austerity and EU flexicurity agenda on workers within these sectors. Particularly it aims to expose the labour invested by workers when moving between various work and non-work statuses and geographical and political boundaries and their strategies and choices of channels/intermediaries used in search for skilled or secure employment on Slovenian and wider EU market.

At the time of continuing austerity, deepening inequality and intra-EU divisions this research is vital in understanding experience of young and precarious professionals and their subsequent strategies and channels used within increasingly squeezed national and unfamiliar transnational EU market. The findings will provide unique evidence on the process of work transitions and transnational mobility of highly qualified young and precarious workers within Slovenian austerity and EU flexicurity driven context. As such they will offer new theoretical and empirical insights on welfare restructuring in Europe and its effects on growing precarity and emigration that can contribute to both academic and policy debates.

Research will be conducted by Dr Barbara Samaluk , a Leverhulme Trust Early Career Fellow at the University of Greenwich.

Further information about the project can be found on this link.